Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Μαθηματικά και Γεωπονία

Τα μαθηματικά είναι ως προς τη φύση τους μια αφαιρετική επιστήμη που όμως έχει εφαρμογή σε πλήθος άλλων επιστημών και τεχνών. Μια από αυτές είναι και η επιστήμη της Γεωπονίας. Στα πλαίσια του μαθήματος – Γεωργικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα στην ενότητα της μέτρησης του ύψους αντικειμένων βρήκαμε την ευκαιρία να βγούμε στον προαύλιο χώρο του σχολείου και να υλοποιήσουμε κάποιες τέτοιες μετρήσεις. Ο τομέας της Γεωπονίας (Αιμιλία Γιαννοπούλου, Κοντογιάννη Βασιλική) έγινε ένα με το μάθημα των καλλιτεχνικών (Μαρκοπούλου Παντελίνα).

έτρηση ύψους αντικειμένων με τη σκιά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σκιάς. Απαιτείται ένας κανόνας ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί κατακόρυφα στο έδαφος. Εάν παρατηρήσουμε την παρακάτω εικόνα θα δούμε ότι με τη δημιουργία των σκιών ΑΒ και Α΄Β΄ τα τρίγωνα ΑΒΓ και A΄B΄Γ΄ είναι ορθογώνια και όμοια. Η γωνία Α είναι ίση με τη γωνία Α΄, αφού η ΑΓ είναι παράλληλη της Α΄Γ΄ (λόγω της μεγάλης απόστασης του ηλίου από τη γη). Εάν μετρηθούν οι αποστάσεις ΑΒ, ΒΓ και Α΄Β΄ είναι εύκολο να υπολογιστεί το ύψος του δένδρου ´ô. Από την ομοιότητα των ορθογωνίων τριγώνων έχουμε: (ΑΒ):(Α΄Β΄) = (ΒΓ):(´ô) ή (´ô) = (Α΄Β΄)(ΒΓ):(ΑΒ)

Φωτογραφίες: Μέτρηση ύψους αντικειμένων με τη σκιά του ήλιου στην αυλή του σχολείου

Μέτρηση ύψους αντικειμένων με τη σκιά του ήλιου

Κοντογιάννη Βασιλική Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ88.01