Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για να γίνει η εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο μας πρέπει να είναι έως δεκαέξι (16) ετών και προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.  Αίτηση1
β. Τίτλος Εισόδου2
γ. Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας, Στοιχείων Επικοινωνίας, ... (Γυμνασίου, Λυκείου)3
δ. Γνωμάτευση ΚΕΣΥ (Υπεύθυνη Δήλωση)4
ε. Αστυνομική Ταυτότητα5 ή Πιστοποιητικό6
στ. Ατομικό Δελτίο Υγείας7
ζ. Φωτογραφία8


1. Δίνεται από το σχολείο.
2. Απολυτήριο Δημοτικού, Απολυτήριο Γυμνασίου, Πτυχίο, Πιστοποιητικό Σπουδών, Σημείωμα Μετεγγραφής, … εάν δεν έχει σταλεί υπηρεσιακά.
3. Δίνεται από το σχολείο, είναι διαφορετική για γυμνάσιο και λύκειο.
4. Εαν δεν υπάρχει επικοινωνία με το ΚΕΣΥ & Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομισθεί σε αντίθετη περίπτωση η εγγραφή επανεξετάζεται…
5. Φωτοτυπία.
6. Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα. 
7. Στην Α΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και όσοι δεν έχουν προσκομίσει.
8. Όσοι παίρνουν Ειδικά Μαθητικά Δελτία (καρτελάκια ΚΤΕΛ) από χωριά.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Παρουσίαση